Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Certyfikaty

Wytwarzanie wyrobów na poziomie jakościowym spełniającym rosnące wymagania klientów oraz dążenie do sprostania konkurencji rynkowej od lat stanowią priorytety w działaniach Azotów Tarnów systemowe podejście do realizacji tych celów zaczęto wdrażać od 1993 roku, gdy podjęto decyzję o implementacji wymagań norm serii ISO 9000. Wynikiem prowadzonych działań było uzyskanie w 1997 roku certyfikatów dwóch niezależnych jednostek certyfikujących: Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (nr 106) oraz Bureau Veritas Quality International (nr 71766) potwierdzających zgodność wdrożonego sytemu z normą ISO 9002:1994.

Azoty Tarnów - ISO

Przez następne lata system rozszerzono o zakres projektowania, doprowadzając do zgodności z modelem systemu według ISO 9001:1994, co potwierdziły te same jednostki certyfikujące przy recertyfikacji w 2000 roku. Równocześnie, w związku ze zmianą norm, przystąpiono do przystosowania funkcjonującego systemu do nowych wymagań opisanych w normie ISO 9001:2000. Prace nad modyfikacją systemu jakości zbiegły się w firmie z implementacją wymagań systemu zarządzania środowiskowego, potwierdzonej certyfikatem zgodności z normą ISO 14001 w 2002 roku wystawionym przez firmę Det Norske Veritas. Okoliczność tą wykorzystano dla integracji obu systemów. W styczniu 2003 Zarząd Spółki ustanowił Politykę Zarządzania - deklarację dotyczącą intencji i zasad odnoszących się do jakości, ogólnych efektów działalności środowiskowej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Kolejnej certyfikacji potwierdzającej zgodność działań firmy z wymogami ujętymi w normie ISO 9001:2000 dokonała również firma Det Norske Veritas, co pozwoliło na wprowadzenie od 2004 roku połączonych auditów nadzoru. Ciągły rozwój i doskonalenie systemów pozytywnie jest oceniane przez auditorów zewnętrznych. Jest to ważny element wiarygodności Azotów Tarnów na trudnym rynku produkcji chemicznej.