Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Certyfikaty

Wytwarzanie wyrobów na poziomie jakościowym spełniającym rosnące wymagania klientów oraz dążenie do sprostania konkurencji rynkowej od lat stanowią priorytety w działaniach Azotów Tarnów systemowe podejście do realizacji tych celów zaczęto wdrażać od 1993 roku, gdy podjęto decyzję o implementacji wymagań norm serii ISO 9000. Wynikiem prowadzonych działań było uzyskanie w 1997 roku certyfikatów dwóch niezależnych jednostek certyfikujących: Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (nr 106) oraz Bureau Veritas Quality International (nr 71766) potwierdzających zgodność wdrożonego sytemu z normą ISO 9002:1994.

Azoty Tarnów - ISO

Przez następne lata system rozszerzono o zakres projektowania, doprowadzając do zgodności z modelem systemu według ISO 9001:1994, co potwierdziły te same jednostki certyfikujące przy recertyfikacji w 2000 roku. Równocześnie, w związku ze zmianą norm, przystąpiono do przystosowania funkcjonującego systemu do nowych wymagań opisanych w normie ISO 9001:2000. Prace nad modyfikacją systemu jakości zbiegły się w firmie z implementacją wymagań systemu zarządzania środowiskowego, potwierdzonej certyfikatem zgodności z normą ISO 14001 w 2002 roku wystawionym przez firmę Det Norske Veritas. Okoliczność tą wykorzystano dla integracji obu systemów. W styczniu 2003 Zarząd Spółki ustanowił Politykę Zarządzania - deklarację dotyczącą intencji i zasad odnoszących się do jakości, ogólnych efektów działalności środowiskowej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Kolejnej certyfikacji potwierdzającej zgodność działań firmy z wymogami ujętymi w normie ISO 9001:2000 dokonała również firma Det Norske Veritas, co pozwoliło na wprowadzenie od 2004 roku połączonych auditów nadzoru. Ciągły rozwój i doskonalenie systemów pozytywnie jest oceniane przez auditorów zewnętrznych. Jest to ważny element wiarygodności Azotów Tarnów na trudnym rynku produkcji chemicznej.