Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Środowisko

Azoty Tarnów w poczuciu odpowiedzialności zarówno za pracowników Przedsiębiorstwa jak i społeczność lokalną dążą do minimalizacji oddziaływania na otoczenie. Troska o środowisko naturalne oraz otwarta polityka informacyjna to od lat dla Azotów Tarnów priorytetowe zagadnienia. Potwierdzeniem efektywności proekologicznych działań są liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty (Azoty Tarnów w czerwcu 2001 r. zostały skreślone z listy firm uciążliwych dla środowiska tzw. "Listy 80", w 2002 r. otrzymały tytuł Firmy Przyjaznej Środowisku, uczestnicząc w konkursie "Przyjaźni Środowisku", nad którym patronat sprawuje Prezydent RP, w tym samym roku przyznano Azotom Tarnówtytuł Lidera ekologii), a także sąsiedztwo przyrody, której rzadkie gatunki roślin i zwierząt występują na terenie Azotów Tarnów. Azoty Tarnów to firma branży chemicznej, toteż jej funkcjonowanie nie pozostaje obojętne dla środowiska naturalnego. Jednak troska o środowisko, ograniczanie ilości wprowadzanych do niego zanieczyszczeń mają dla Firmy od lat priorytetowe znaczenie. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Azotach Tarnów zapoczątkował Program "Odpowiedzialność i Troska", w którego realizację włączyły się w 1994 roku. W ramach tych działań ustanowiono w zakładach politykę środowiskową, w której Zakłady zobowiązały się do zapobiegania zanieczyszczeniom i ciągłego doskonalenia oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi nałożonymi na Firmę. Uregulowano status formalno-prawny w odniesieniu do wszystkich komponentów środowiska. Realizując program wdrożono szereg inwestycji proekologicznych. Kolejnym krokiem było dostosowanie systemu do wymogów normy PN EN ISO 14001. W październiku 2002r. firma Det Norske Veritas, po przeprowadzonym audicie systemu zarządzania środowiskowego, przyznała Zakładom certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami tej normy międzynarodowej. Certyfikat jest efektem konsekwentnej realizacji wdrożonej polityki środowiskowej, stopniowo aktualizowanej, przekształconej w styczniu 2003r. w Politykę Zarządzania. Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego jest także potwierdzeniem dla wszystkich klientów i partnerów, że Azoty Tarnów spełniają wymagania prawne, zapobiegają zanieczyszczeniom oraz zapewniają ciągłe doskonalenie organizacji. Troska o środowisko naturalne, dążenie do minimalizacji oddziaływania na otoczenie oraz otwarta polityka informacyjna to dla Azotów Tarnów priorytetowe zagadnienia. Potwierdzeniem prośrodowiskowej polityki jest m.in. uczestnictwo Firmy od 1994r. w Programie "Odpowiedzialność i Troska". W lipcu 1994r. Zakłady podpisały deklarację dobrowolnego przystąpienia do tego prośrodowiskowego programu, realizowanego przez przedsiębiorstwa branży chemicznej na całym świecie. Azoty Tarnów podjęły wówczas szereg zadań na rzecz ciągłego zmniejszania swojej uciążliwości w odniesieniu do środowiska naturalnego, poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Poświadczeniem spełnienia wymagań Programu "OiT" jest przyznanie Azotom Tarnów przez Kapitułę Programu w czerwcu 1996r. prawa używania nazwy i logo Programu. Certyfikatem Realizatora Programu "Odpowiedzialność i Troska" Zakłady legitymują się od 1999r. W ciągu lat, które upłynęły od momentu przystąpienia Zakładów do Programu zrealizowano wiele zadań proekologicznych, a ich realizacja przyniosła wymierne efekty środowiskowe. Dodatkowe informacje związane z realizacją Programu "OiT" oraz prezentacja wybranych działań podejmowanych w ciągu dziesięciolecia realizacji Programu "OiT" znajdują się w opublikowanym przez Azoty Tarnów Raporcie środowiskowym - 10 lat realizacji Programu "Odpowiedzialność i Troska".